Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sin-Mee Personal Training

Artikel 1-Begripsbepalingen 1. Sin-Mee Personal Training (opdrachtnemer), Egmonderstraatweg 46 Egmond aan den Hoef / Herculesstraat 29, 1812 PC te Alkmaar, K.v.K. nummer: 34376422 , B.T.W. nummer: NL169098382. Contractant: Degene die met Sin-Mee Personal Training een (onderhouds)contract heeft gesloten. 3. Contract: Een (onderhouds)contract voor de producten en/of diensten van Sin-Mee Personal Training. 4. Diensten: De diensten die Sin-Mee Personal Training aan klanten aanbiedt, zoals voedingsadvies/begeleiding, bewegingsadvies/begeleiding, (groeps)-training, workshops en andere voorkomende werkzaamheden. 5. Producten: De eindproducten die voortvloeien uit met de klant overeengekomen diensten van Sin-Mee Personal Training. 6. Klant (opdrachtgever): De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sin-Mee Personal Training een overeenkomst heeft gesloten. 7. Maand: Tenzij uit de context voortvloeit dat een volle kalendermaand wordt bedoeld, een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand.

Artikel 2-Algemene bepalingen 1. De klant/contractant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomsten en contracten van Sin-Mee Personal Training. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten van Sin-Mee Personal Training, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan. 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door Sin-Mee Personal Training ingeschakelde derden en tussenpersonen, tenzij hiervan schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken. 4. Sin-Mee Personal Training heeft het recht de Algemene Voorwaarden, een (reeds gesloten) overeenkomst en de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Sin-Mee Personal Training zal haar klanten/contractanten hiervan slechts één maand van te voren op de hoogte stellen. 5. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Sin-Mee Personal Training en schriftelijke uitingen van Sin-Mee Personal Training prevaleren de schriftelijke uitingen van Sin-Mee Personal Training. 6. De artikeltitels in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 7. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 8. Toepasselijkheid van uw Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3-Afsluiten overeenkomsten en contracten 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, in de aanbieding gestelde termijnen strekken er slechts toe de opdrachtgever te binden. Wij kunnen ons aanbod nog binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. 2. Onze aanbiedingen (offertes) staan open voor acceptatie door de opdrachtgever tot en met de dertigste kalenderdag na datum vermeld in de aanvang van de bijgaande brief. Na deze periode kan verlenging worden aangevraagd bij Sin-Mee Personal Training. 3. De overeenkomst of het contract komt tot stand op de datum dat zowel de klant/contractant als Sin-Mee Personal Training de exemplaren van het schriftelijke opdrachtvoorstel of (onderhouds)contract hebben ondertekend, tenzij anders (bv mondeling) is overeengekomen. 4. De klant/contractant dient zich op verzoek van Sin-Mee Personal Training op een daarbij aan te geven wijze te identificeren. 5. Sin-Mee Personal Training houdt waar mogelijk rekening met redelijke wensen van de klant/contractant. Indien noodzakelijke medewerking door of namens de klant/contractant niet wordt verleend, kan vertraging die daardoor ontstaat niet aan Sin-Mee Personal Training worden toegerekend. 6. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod voor die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 4-Eigendom en bescherming van geleverde diensten en producten 1. De overeenkomst of het contract strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of het contract door Sin-Mee Personal Training worden gebruikt. 2. De klant/contractant dient er zorg voor te dragen dat de geleverde producten op de overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld. 3. De klant/contractant is niet gerechtigd zelf wijzigingen aan geleverde producten aan te brengen. 4. Indien de klant/contractant verhuist naar een andere locatie, dan zal Sin-Mee Personal Training voor de nieuwe locatie alleen diensten of producten leveren op basis van een nieuw overeen te komen overeenkomst of contract. 5. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 5-Gebruik en onderhoud van geleverde producten 1. De klant/contractant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de diensten en producten van Sin-Mee Personal Training. Onkosten door het al dan niet verkeerd toepassen van de diensten of producten zijn voor rekening van de klant/contractant. De klant/contractant is tevens verantwoordelijk voor al hetgeen geschiedt met de producten op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is. 2. Het is de klant/contractant uitdrukkelijk verboden om de producten van Sin-Mee Personal Training, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder toestemming van Sin-Mee Personal Training. 3. Producten worden na oplevering alleen onderhouden door of vanwege Sin-Mee Personal Training indien daarvoor met de klant een contract is gesloten. 4. Sin-Mee Personal Training staat ervoor in dat de producten op het moment van oplevering voldoen aan de landelijke normen. 5. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten of producten, voor zover daarvan in het aanbod van de diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 6-Aansprakelijkheid 1. Sin-Mee Personal Training spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is echter mogelijk dat goedkeuring van derden om welke reden dan ook op zich laten wachten. Sin-Mee Personal Training is niet aansprakelijk voor de vertraging die hierdoor kan optreden. 2. Tekortkomingen van andere aanbieders van diensten of producten op het gebied van veiligheidsorganisatie of anderzijds, waarmee Sin-Mee Personal Training is verbonden, zijn niet aan Sin-Mee Personal Training toe te rekenen. 3. Sin-Mee Personal Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten of voor de gevolgen van calamiteiten bij de klant/contractant. 4. De klant/contractant is aansprakelijk voor schade aan producten van Sin-Mee Personal Training op de overeengekomen locatie, zoals schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging. Dit indien het ontstaan van deze schade aan de klant/contractant kan worden toegerekend. 5. De klant/contractant vrijwaart Sin-Mee Personal Training van aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Sin-Mee Personal Training zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op (de wijze van) het gebruik dat door de klant/contractant van de diensten of producten is gemaakt. 6. Het bepaalde in de voorgaande leden is overeenkomstig van toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 7-Vergoedingen 1. De klant/contractant is aan Sin-Mee Personal Training vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen diensten en producten volgens de daarvoor vastgestelde en bekend gemaakte tarieven. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, in de vorm van een 5x of 10x kaart, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen. De bedragen worden verhoogd met B.T.W. tenzij het gaat om trainingen aan scholen of instellingen ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Voor voornoemde scholen of instellingen wordt geen BTW doorberekend. 2. Voor zover maandelijks verschuldigde bedragen niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag een overeenkomstig deel van het maandbedrag in rekening gebracht. 3. Van de tarieven bestaande uit eenmalige vergoedingen kan in overleg met de klant/contractant worden afgeweken indien de totstandbrenging van de diensten en/of producten, ver boven het gemiddelde uitgaande, kosten met zich meebrengt. 4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 8-Betaling 1. De in artikel 7 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de in het opdrachtvoorstel of het contract beschreven diensten en producten zijn geleverd aan de klant/contractant. 2. Indien het leveren van een dienst wordt verhinderd doordat Sin-Mee Personal Training ten gevolge van aan de klant/contractant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar de diensten voor geleverd moeten worden, zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop levering zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend. 3. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt Sin-Mee Personal Training de verschuldigde bedragen door middel van een schriftelijke factuur of factuur per e-mail aan de klant/contractant in rekening. In de meeste gevallen dient de 5x of 10x kaart vóór de vierde training te worden voldaan. In geval van bijzondere omstandigheden (zoals bij bovengemiddeld hoge bedragen voor de aanschaf van artikelen) kan Sin-Mee Personal Training tussentijds een bedrag in rekening brengen. 4. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn die op de factuur is vermeld. De termijn omvat behoudens in de bijzondere omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, tenminste 15 dagen te rekenen vanaf de dag dat de nota door de klant/contractant is ontvangen. Voor bedragen die bij vooruitbetaling verschuldigd zijn kan een andere wijze van betaling worden overeengekomen. Hierbij is als stelregel dat voor totaalbedragen boven de 3000 euro er 25% van dit bedrag voor aanvang van de opdracht gefactureerd zal worden. Bij verhindering of afzegging van diensten van Sin-Mee Personal Training zullen conform de betalingsvoorwaarden van Sin-Mee Personal Training een percentage van het overeengekomen bedrag aan de klant in rekening worden gebracht. 5. De klant/contractant kan kenbaar maken op welke door Sin-Mee Personal Training aangeboden wijze hij zijn nota gespecificeerd wil hebben. 6. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan Sin-Mee Personal Training kenbaar gemaakt te zijn. 7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 9-Niet tijdige betaling 1. Indien de klant/contractant niet binnen de artikel 8, vierde lid, bedoelde termijn betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 2. Vanaf de datum waarop de klant/contractant in verzuim verkeert, is Sin-Mee Personal Training gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. 3. Sin-Mee Personal Training is pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of het contract wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de klant/contractant ook binnen een, in een door Sin-Mee Personal Training te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet heeft betaald. 4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 10-Zekerheidstelling 1. Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de klant/contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, of indien hij in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, of indien hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft, is Sin-Mee Personal Training gerechtigd van de klant/contractant hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen. 2. Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Sin-Mee Personal Training meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen, dan wel wordt de waarborgsom vermeerderd met de eventuele rente terugbetaald. 3. Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed. Indien de waarborgsom langer dan een jaar bij Sin-Mee Personal Training berust, zal over de gehele periode op jaarbasis rente worden vergoed waarvan het percentage gelijk is aan de wettelijke rente.

Artikel 11-Informatieverstrekking en gebruik (bedrijfs)gegevens 1. De klant/contractant is verplicht aan Sin-Mee Personal Training gegevens te verschaffen die Sin-Mee Personal Training nodig heeft voor het leveren van de diensten en producten van Sin-Mee Personal Training. 2. Sin-Mee Personal Training zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van de klant/contractant verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken. 3. Sin-Mee Personal Training verwerkt de (bedrijfs)gegevens van de klant/contractant die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. 4. Sin-Mee Personal Training draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om bedrijfsgegevens te beveiligen. 5. Sin-Mee Personal Training zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie (waaronder bedrijfsgegevens), zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naleven. 6. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op aanvullende diensten en producten, voor zover daarvan in het aanbod van die diensten en producten niet is afgeweken.

Artikel 12-duur van een contract 1. Een contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf de datum van indienststelling, tegen nader vast te stellen voorwaarden. 2. Een contract kan, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door de contractant worden opgezegd. 3. Een contract kan door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid. 4. Zowel de contractant als Sin-Mee Personal Training kan een contract ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. 5. Indien Sin-Mee Personal Training een contract ontbindt op grond van het vorige lid blijft de contractant verplicht de in artikel 7, eerste lid, bedoelde periodieke vergoedingen over de nog resterende periode te voldoen. 6. Wordt tijdens de minimumduur van het contract een wijziging, verplaatsing of verhuizing gerealiseerd, en zou nadien volgens de tarieven een lager maandelijks bedrag verschuldigd zijn dan voordien het geval was, dan blijft de contractant gedurende de minimumduur het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. 7. De contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het contract over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Sin-Mee Personal Training. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOADEN

Als u doorgaat op de deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

SLUITEN